AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 25-08-2010

Lista wprowadzonych zmian:
 • Algorytm planowania emisji dla wydawców w oparciu o udziały i priorytety
 • Capping częstotliwościowy na minuty i sekundy
 • Kopiowanie kategorii
 • Ustawianie sposobu prezentacji wskaźnika CTR w raportach CSV / XLS
 • Wyświetlanie statusu kreacji w widoku wykluczeń
 • Dodatkowe pole we właściwościach kreacji dające możliwość wklejenia skryptu zliczającego kliknięcia z innego systemu niż AdOcean
 • Wyświetlanie liczby dostępnych placementów w zakładce WYDAWCY / PRZESTRZEŃ REKLAMOWA
 • Zmiana statusu skopiowanego zlecenia


Algorytm planowania emisji dla wydawców w oparciu o udziały i priorytety

Efektywność kampanii reklamowej w internecie często uzależniona jest od tego czy adserver potrafi automatycznie priorytetyzować wydawców spośród wybranej dla kampanii / zlecenia powierzchni reklamowej. Obecne wdrożenie pozwoli Użytkownikowi promować wybrane serwisy (reprezentowane w systemie AdOcean jako wydawcy).
Wydawcom zostaną nadane dwa dodatkowe parametry:

 • Udział
 • Priorytet
Każdy wydawca może mieć indywidualnie ustawione domyślne wartości udziałów i priorytetów. Wartości te będą mogły być nadpisane dla danej kampanii lub zlecenia.Planowanie oparte o udziały wydawców

Ten rodzaj planowania służy zapewnieniu stałej proporcji emisji pomiędzy wydawcami.

Wszyscy wydawcy mają domyślną wartość udziału, która może zostać zamieniona dla pojedynczej kampanii bądź zlecenia. Możliwe jest ustalenie udziału dla wydawcy z zakresu od 0% do 100% lub przypisanie mu wartości N/A. Do kampanii / zlecenia można przypisać wydawców o łącznym udziale powyżej 100%, zalecamy jednak tego nie robić ze względu na późniejszą trudniejszą analizę kampanii przez użytkownika.

Algorytm emisji w oparciu o udziały wydawców automatycznie dostosuje udziały tak, aby otrzymać sumę 100% dla zlecenia/kampanii, a następnie będzie emitować kreacje w oparciu o proporcje udziałów przypisanych do poszczególnych wydawców.

Przykład:

Zlecenie z udziałem 4 wydawców:

 • Wydawca A udział = 60%
 • Wydawca B udział = 30%
 • Wydawca C udział = N/A
 • Wydawca D udział = N/A
Zlecenie jest zaplanowane na 10 godzin i ma osiągnąć 10 000 emisji, czyli na godzinę przypada 1 000 emisji.

Przy takim ustawieniu system AdOcean na każdą godzinę dla wydawcy zaplanuje:

 • Wydawca A: 600 emisji (60% z 1 000 emisji)
 • Wydawca B: 300 emisji (30% z 1 000 emisji)
 • Wydawca C i D: 100 emisji w dowolnej proporcji (pozostałe 10%)
Wartość udziału "N/A" oznacza dla systemu "emituj dowolną ilość emisji brakujących do osiągnięcia sumy 100% udziałów przez wszystkich wydawców biorących udział w zleceniu, biorąc pod uwagę potencjał wydawcy". W naszym przykładzie wydawcy C i D mają ustawioną wartość N/A dla udziałów. Oznacza to, że wydawca A otrzyma w każdej godzinie 600 odsłon do wyemitowania, Wydawca B 300 odsłon, a wydawcy C i D 1 000 - (600 +300) = 100 odsłon. Odsłony zostaną podzielone pomiędzy wydawców C i D na podstawie ich potencjału (ilości odsłon) w dowolnym stosunku.

Zalecane jest, aby suma udziałów wydawców w zleceniu / kampanii nie przekraczała 100%, nie jest to jednak konieczne. Jeśli suma będzie większa niż 100% system automatycznie zmniejszy udziały każdego z wydawców tak, aby otrzymać sumę 100%. Oznacza to, że jeśli dla zlecenia przypiszemy dwóch wydawców z udziałami 60% system automatycznie zamieni je na 50% i 50% (suma 100%). Jeśli suma nie osiąga 100% system automatycznie zwiększy wartości udziałów wszystkim wydawcom.

Jeśli, którykolwiek z wydawców nie będzie w stanie wykonać przeznaczonego dla siebie udziału w planie emisja dla pozostałych wydawców zostanie spowolniona, aż do momentu kiedy wydawca wypełni swój plan. Najważniejszym celem algorytmu planowania z wykorzystaniem udziałów jest zachowanie proporcji pomiędzy emisjami na powierzchni poszczególnych wydawców, nawet jeśli odbędzie się to kosztem nieosiągnięcia planu dla kampanii bądź zlecenia, ze względu na brak potencjału u jednego z wydawców.

Do tej pory taki efekt jak planowanie z wykorzystaniem udziałów dla wydawców można było osiągnąć poprzez ustawienie zleceń dla każdego z wydawców osobno i przeliczenie planu dla każdego z nich.


Planowanie oparte o priorytety wydawców

Planowanie w oparciu o priorytety wydawców zostało przygotowane z myślą o kampaniach, gdzie zachodzi potrzeba promowania wybranych wydawców.

Wszyscy wydawcy mają przypisany parametr określający ich domyślny priorytet. Może on zostać nadpisany dla wydawcy w wybranej kampanii lub zleceniu. Priorytet może przyjmować wartości z zakresu od 0 (najniższy priorytet) do 100 (najwyższy priorytet). W przypadku ustawionego dla kampanii / zlecenia planowania w oparciu o priorytety wydawców system będzie się starał wyemitować plan na powierzchni wydawców o najwyższym priorytecie. Jeśli potencjał wydawców o najwyższym priorytecie nie jest wystarczający to system rozpocznie emisję na wydawcy o kolejnym najwyższym priorytecie. System będzie aktywował emisję na kolejnych wydawcach, aż do momentu kiedy zostanie osiągnięty plan zdefiniowany na konkretną godzinę. Jeśli potencjał wydawcy o najwyższym priorytecie wzrośnie, to emisja na powierzchni wydawców o niższych priorytetach zostanie ograniczona.

Przykład:

Zlecenie z udziałem 4 wydawców:

 • Wydawca A priorytet = 100
 • Wydawca B priorytet = 90
 • Wydawca C priorytet = 10
 • Wydawca D priorytet = 10
Zlecenie jest zaplanowane na 10 godzin i ma osiągnąć 10 000 emisji, czyli na godzinę przypada 1 000 emisji.

Podczas godziny wydawca A (bazując na jego potencjale) może wyemitować zlecenie tylko 900 razy. Do wykonania godzinnego planu brakuje 100 emisji, które zostaną przesunięte na powierzchnię wydawcy B.

Jeśli wydawca B w cięgu godziny jest w stanie wyemitować 50 razy zlecenie (zamiast zaplanowanych 100 emisji) wtedy system przeniesie pozostałe 50 emisji na powierzchnię wydawcy o kolejnym najwyższym priorytecie (w tym przypadku będą to wydawcy C i D). Wydawcy C i D mają ten sam priorytet, więc system podzieli odsłony w dowolnym stosunku pomiędzy nich.

Jeśli w następnej godzinie wydawca A będzie miał wystarczający potencjał do wykonania planu godzinnego to system wstrzyma emisję kampanii na powierzchni wydawców o niższym priorytecie.


Definiowanie domyślnych wartości priorytetów i udziałów dla wydawców.

Domyślne wartości udziałów i priorytetów dla wydawców można zdefiniować w zakładce WYDAWCY. Ustawione wartości można zweryfikować na liście wydawców.

W celu zmiany wartości domyślnych udziałów dla wydawcy należy kliknąć ikonę . Pojawią się pola listy, gdzie będzie możliwa zmiana wartości udziałów dla wydawcy. W calu zapisania zmian należy użyć ikony.


Rysunek: Zapisywanie udziałów wydawców

Zmiana wartości priorytetów odbywa się w sposób analogiczny. Należy nacisnąć ikonę zmienić wartości i kliknąć , aby zastosować zmiany.


Rysunek: Zapisywanie priorytetów wydawców


Definiowanie domyślnego algorytmu planowania w oparciu o wydawców

Udziały i priorytety dla wydawców domyślnie są niewidoczne w systemie. Jeśli użytkownik zdecyduje, że chce korzystać z nowej funkcjonalności może ją w dowolnej chwili włączyć dla swojego konta.

W tym celu należy wejść do zakładki OGÓLNE / USTAWIENIA KONTA i zaznaczyć pole wyboru w polu "Pokaż udziały i priorytety dla wydawców". Dodatkowo obok znajdują się 3 opcje od wyboru:

 • Udziały - wszystkie tworzone kampanie i zlecenia będą domyślnie planowane w oparciu o udziały wydawców.
 • Priorytety - wszystkie tworzone kampanie i zlecenia będą domyślnie planowane w oparciu o priorytety wydawców.
 • Brak - kampanie będą domyślnie planowane bez użycia priorytetów czy udziałów wydawców.


Rysunek: Ustawienie domyślnego planowania w oparciu o udziały wydawców


Definiowanie planowania w oparciu o udziały / priorytety wydawców dla zlecenia i kampanii

Planowanie w oparciu o udziały i priorytety może zostać ustawione dla zlecenia lub dla całej kampanii.

Jeśli w zakładce WŁAŚCIWOŚCI kampanii w polu "tryb emisji" zostanie wybrana opcja "dla poszczególnych zleceń" to priorytety lub udziały będzie można ustawić w widoku właściwości zlecenia lub surroundu.


Rysunek: Widok okna właściwości zlecenia kiedy w polu "tryb emisji" została wybrana opcja "dla poszczególnych zleceń"

Jeśli zostało wybrane planowanie "dla całej kampanii" to ustawień wartości udziałów i priorytetów będzie można dokonać w zakładce WITRYNY. Udziały lub priorytety prezentowane są w zakładce w zależności od wybranego algorytmu planowania w oparciu o wydawców.


Rysunek: Widok zakładki "WITRYNY" kiedy w polu "tryb emisji" została wybrana opcja "dla całej kampanii".Capping częstotliwościowy na minuty i sekundy

Dodaliśmy możliwość ustawiania cappingu częstotliwościowego również na mniejsze jednostki czasu (minuty, sekundy)


Rysunek: Capping częstotliwościowy z nowymi jednostkami czasu (minuty, sekundy)Kopiowanie kategorii

Dodaliśmy przycisk "kopiuj" w widoku właściwości wybranej kategorii (zakładka ZARZĄDZANIE / KATEGORIE). Użycie przycisku spowoduje utworzenie nowej kategorii z tymi samymi ustawieniami i tą samą powierzchnią co kategoria oryginalna.


Rysunek: Widok skopiowanej kategoriiFormat wskaźników CTR w raportach CSV i XLS

W zakładce OGÓLNE / USTAWIENIA KONTA można ustalić pożądany format wyświetlania wskaźników typu CTR w raportach CSV i XLS. Domyślnie wskaźniki te prezentowane są w postaci liczb rzeczywistych (np. 0.0012) ale mogą one również być prezentowane w postaci procentowej (np. 0.12%).


Rysunek: Ustawianie formatu wskaźników CTR w raportach CSV i XLSWyświetlanie statusu kreacji w widoku wykluczeń

Podczas dodawania kreacji do wykluczeń w kolumnie "Status" prezentowana jest informacja czy kreacja jest aktywna.Dodatkowe pole we właściwościach kreacji dające możliwość wklejenia skryptu zliczającego kliknięcia z innego systemu niż AdOcean

Dodane zostało nowe pole "Skrypt do zliczania kliknięć:" w widoku definiowania kreacji. W tym polu można dodać URL liczący kliknięcia pochodzący z innego systemu niż AdOcean, który zwykle wklejany był przed URL docelowy dla kreacji.


Rysunek: Pole przeznaczone na dodatkowy skrypt zliczający kliknięcia

Uwaga: W tym miejscu może zostać użyty tylko przekierowujący skrypt służący do mierzenia kliknięć (np. z gemiusDirectEffect). Jeśli skrypt wykorzystuję inną metodę zliczania kliknięć należy stworzyć odpowiedni parametr w szablonie kreacji (w przypadku problemów z utworzeniem odpowiedniego szablonu prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego AdOcean).Wyświetlanie liczby dostępnych placementów w zakładce WYDAWCY / PRZESTRZEŃ REKLAMOWA

Liczba dostępnych placementów dla wydawców z dostępem do zarządzania jest prezentowana na koncie administracyjnym w oknie definiowania przestrzeni reklamowej wydawcy. Pozwala to na monitorowanie dostępnej przestrzeni dla poszczególnych wydawców z poziomu konta administracyjnego AdOcean.


Rysunek: Liczba dostępnych placementów dla wydawcyZmiana statusu skopiowanego zlecenia

Po skopiowaniu zlecenia stanie się ono automatycznie nieaktywne. Nie będzie już konieczności ręcznej dezaktywacji zlecenia po skopiowaniu.