AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 27-06-2012

Lista wprowadzanych zmian:
 • Placementy video
 • Zmiany w AdOcean API


Placementy video

Sekwencyjna emisja reklam video jest popularną funkcjonalnością w AdOcean, jednak powiązane z nią ustawienia mogą się różnić oraz ulegać częstym zmianom w zależności od potrzeb. Do tej pory Klienci AdOcean musieli kontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego celem modyfikacji ustawień. Najnowszy projekt zakłada wprowadzenie nowego typu placementu dla reklam typu video i video overlay oraz pozwala na samodzielne zarządzanie maksymalną liczbą video w sekwencji (pre-, mid-, post-roll) i maksymalną długością bloku reklamowego. Placementy video i wszystkie związane z nimi opisane niżej funkcjonalności stanowią dodatkowy moduł i nie są domyślnie dostępne w interfejsie AdOcean. Jeśli są Państwo zainteresowani tą funkcjonalnością, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

Nowe możliwości emisji reklam

Wdrożenie niesie ze sobą nowe opcje emisji reklam video. Zostały one dodane do cappingu Program emicsji:

 • cykl wideo z rozdzielonymi kreacjami – specjalny rodzaj cyklu, w którym reklamy video są wyświetlane w pożądanej kolejności, ale pomiędzy dwoma reklamami (wyświetlanymi w jednym bloku) zostanie zawsze wyemitowana inna reklama video (nie zdefiniowana w cyklu) – jeżeli nie ma takiej kreacji w bloku, reklamy zostaną wyemitowane w oddzielnych blokach.
 • Pozycja w bloku – wybrana kreacja może zostać wyemitowana jako pierwsza/ostatnia w bloku (jeżeli video zostanie ustawione jako ostatnie w bloku, żadne inne video nie będzie po nim emitowane w ramach tego samego bloku).


Rysunek 1: Program emisji

Kolejność kreacji może zostać zmieniona w menu KREACJE, za pomocą strzałek w kolumnie Akcja tabeli z listą kreacji (w taki sam sposób, jak dla trybów emisji sekwencyjnego i cyklicznego).

Opcja pozycja w bloku nie wpływa w żaden sposób na algorytm planujący emisję. Funkcjonalność ta kontroluje jedynie sekwencję reklam w bloku.

Elementem projektu placementów video jest także nowy typ wykluczenia: wykluczenie w ramach konkretnego placementu slave zamiast całego węzła master (tj. wszystkich placementów slave należących do tego węzła). Wykluczenia w obecnej formie pozwalają zapobiec emisji konkretnych kampanii lub kreacji podczas tego samego wyświetlenia strony. W przypadku reklam video emitowanych w jednym bloku reklamowym, wykluczenie dla całego węzła master może być zbędne. Często wystarczy, jeśli zbiór kampanii/kreacji nie zostanie wyemitowany w tym samym bloku reklamowym, a w kilku oddzielnych. Aby zdefiniować takie wykluczenie (tj. wykluczenie w ramach bloku reklamowego), należy w zakładce Szczegóły wykluczenia ustawić nową opcję Model wykluczenia:


Rysunek 2: Globalne wykluczenia

Jeśli obie opcje zostaną zaznaczone, wykluczenie będzie działało w standardowy sposób. Po wybraniu tylko opcji drugiej: w obrębie pojedynczego slave'a wykluczenie będzie działało tylko w ramach jednego bloku reklamowego.

Podobne ustawienia zostały dodane dla opcji autowykluczenia dla kampanii i kreacji:


Rysunek 3: Autowykluczona

Ważne: Zaznaczenie pierwszej opcji - w całej odsłonie powoduje, że druga opcja - w obrębie pojedynczego slave'a – zostanie zaznaczona automatycznie (nie ma możliwości zaznaczenia tylko pierwszej opcji). Możliwe jest natomiast wybranie tylko opcji drugiej.

Definiowanie i edycja powierzchni reklamowej dla reklam video

Wyżej opisane nowe możliwości emisji reklam dedykowane są tylko formatom video. Działają one prawidłowo dla placementów video, ale nie dla standardowych typów placemntów. Aby używać nowych algorytmów dedykowanych emisjom video należy użyć:

 • Placementów dedykowanych kreacjom video
 • Szablonów kreacji dedykowanych kreacjom video

We właściwościach węzła zostało dodane nowe pole Profil placementu:

Nowa opcja jest dostępna jeśli zaznaczony jest checkbox Czy Master. W przeciwnym przypadku pole nie jest wyświetlane i nie może zostać użyte. Wybranie profilu standard oznacza, że dany węzeł master będzie traktowany jak klasyczny master i nowe opcje dla emisji video nie będą na nim działać. Wybranie profilu video oznacza, że węzeł i wszystkie jego placementy slave są dedykowane emisji reklam video i nowe opcje będą na nich działać prawidłowo. Prosimy zwrócić uwagę, że profil placementu nie może zostać zmieniony, jeśli dla danego węzła master został już zdefiniowany placement slave - wybór profilu musi nastąpić podczas tworzenia węzła master.

Każdy slave należący do konkretnego węzła master dziedziczy jego ustawienia dotyczące profilu placementu powodując, że nowe opcje emisji są dostępne albo dla wszystkich placementów slave, albo dla żadnego.

W sekcji Dane placementu zostały dodane dwa nowe pola:

 • Maksymalna liczba kreacji w bloku aby zdecydować, ile reklam video może zostać wyemitowanych w jednym bloku;
 • Domyślny czas trwania bloku aby zdecydować ile czasu (domyślnie) ma trwać blok reklamowy.

Pozostawienie pola Domyślny czas trwania bloku pustym oznacza, że czas trwania bloku jest nieograniczony.

Przykład:

Utworzone zostały 4 reklamy video:

 • C_1 o długości równej 30 s
 • C_2 o długości równej 15 s
 • C_3 o długości równej 15 s
 • C_4 o długości równej 30 s

Wszystkie kreacje są zdefiniowane na placementach z następującymi parametrami:

 • Maksymalna liczba kreacji w bloku = 3
 • Domyślny czas trwania bloku = 60 s

Powiedzmy, że emiter (zgodnie ze standardowymi wartościami priorytetu kampanii/kreacji i wag) wybiera jako pierwsze do emisji kreacje C_1, C_2 i C_3. Oznacza to, że kreacja C_4 nie będzie mogła zostać wyemitowana w tym samym czasie, ponieważ wypełnione zostały warunki maksymalnej liczby kreacji w bloku oraz czasu trwania bloku.

Ważne: te limity mogą zostać przekroczone w przypadku zdefiniowana zlecenia surround na placementach video, ponieważ zasada emisji ‘wszystkie kreacje lub żadna’ ma wyższy priorytet.

Oba parametry mogą zostać także ustawione poprzez zmienne numeryczne w kodzie placementu, co pozwala na zdefiniowanie innej wartości dla każdego kontentu. Jeśli zdefiniowane w interfejsie AdOcean i kodzie wartości różnią się, te ostatnie mają wyższy priorytet. Jednakże, jeśli wartość parametru Maksymalna liczba kreacji w bloku jest różna w interfejsie i kodzie placementu, mniejsza z liczb będzie wzięta pod uwagę przez emiter.

W kwestii placementów video, typ samego placementu jest także bardzo ważny. Dostępne są 4 typy placementów:

 • Pre-roll
 • Mid-roll
 • Post-roll
 • Overlay

Pozostałe typy placementów (dostępne dla standardowych placementów) nie są dostępne dla placementów o specjalnym profilu.

Ważne: nazwa placementu video nie ma żadnego wpływu na emisję kreacji, ale wpływ taki ma typ placementu i kolejność dodawania placementów. Placement dodany jako pierwszy (w ramach wybranego mastera i o danym typie placementu - na przykład mid-roll) będzie traktowany jako pierwsza reklama z danego typu w przypadku, gdy inne placementy mają ustawiony ten sam typ.

Dodatkowe parametry i typy placementów mogą być dostosowywane dla każdego profilu placementu. Jest także możliwe zdefiniowanie wielu profili placementów w ramach konta AO (oprócz standardowego i video).

Wcześniej wspomniany parametr długości bloku odnosi się do sumy z czasów trwania każdej kreacji emitowanej w danym bloku. Aby móc porównywać te wartości, emiter musi znać długość każdej kreacji zdefiniowanej na placemencie video. Czas trwania kreacji video można zdefiniować na dwa sposoby:

1. zdefiniować kreację jako kreację video (ze specjalnym szablonem dedykowanym zaawansowanym ustawieniom video). Jest to zaawansowana funkcjonalność, jeśli nie jest dostępna na Państwa koncie, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

2. zdefiniować kreację jako kreację standardową, ale używając szablonu kreacji dedykowanego placementom video. Aby to zrobić, należy przejść do menu SZABLONY w zakładce OGÓLNE; dodać nowy szablon i wybrać profil szablonu. Profile szablonów są kompatybilne z profilami placementów w następujący sposób:

 • Standardowy profil szablonu jest przypisany do standardowego profilu placementu
 • Profil szablonu video jest przypisany do profilu placementu video

Ponadto, po wybraniu profilu szablonu pojawi się lista parametrów, które obowiązkowo muszą zostać użyte w kodzie kreacji. Bez nich video może być emitowane w nieprawidłowy sposób.

Kreacje nie będą emitowane na placemencie video jeśli nie został ustawiony parametr dotyczący długości trwania reklamy. Kreacje, dla których czas trwania został ustawiony na 0 (zero) będą zawsze emitowane (zgodnie z pozostałymi ustawieniami emisji).

Zmiany w AdOcena API

27 czerwca w systemie AdOcean zostaną wprowadzone placementy video - szczegółowy opis zmian zostanie wkrótce udostępniony. Nowa funkcjonalność niesie ze sobą zmiany w niektórych operacjach API, opisane poniżej:


Zmiany w nazwach operacji API

 • GetCreativeTemplateInfo na GetCreativeInfo
 • AddCreativeTemplate na AddCreative
 • UpdateCreativeTemplate na UpdateCreative
 • DeleteCreativeTemplate na DeleteCreative

Zmiany parametrów operacji API

Operacje AddCampaign oraz UpdateCampaign:

 • dodatkowa wartość B dla parametru isselfexcluded


Operacje AddCapping, UpdateCapping, GetCappingInfo oraz GetCappingsList:

 • dodatkowe wartości videoCycle, firstInBlock, lastInBlock dla cappingów PROG


Operacje AddCreative oraz UpdateCreative:

 • dodatkowa wartość B dla parametru isselfexcluded


Operacja AddFolder:

 • nowe parametry placementprofileid i url


Operacje AddPlacement oraz UpdatePlacement:

 • nowy parametr placementprofileid
  Typ placementu musi odpowiadać profilowi placementu zdefiniowanego jako master. Listę profili placementów można uzyskać za pomocą operacji GetPlacementProfilesList. Aby sprawdzić, jaki typ placementu jest dopuszczalny dla wybranego ID profilu placementu, zalecamy wykonać komendę GetPlacementTypesList?placementProfileID=.


Operacja DeletePlacementType:

 • zablokowana zostanie możliwość usunięcia specjalnych typów placementu video


Operacja GetCampaignInfo:

 • dodatkowa wartość B dla parametru isselfexcluded


Operacja GetCreativeInfo:

 • dwie dodatkowe kolumny: creativeTemplateProfileID, paramsDescription
 • dodatkowa wartość B dla parametru isselfexcluded


Operacja GetPlacementInfo:

 • dodatkowy parametr detailslevel o wartościach default|extended. Jeśli operacja zostanie wykonana z wartością extended, zostaną dodatkowo zwrócone kolumny: profileID, profileName, hasSubFolders
 • zmianie ulegnie kolejność kolumn
 • parametr url będzie zwracany także dla węzłów


Operacja GetPlacementsList:

 • będą dodatkowo zwracane kolumny defaultShare, defaultPriority, profileID, profileName, jeśli operacja zostanie wykonana z opcją showdetails=Y


Operacja GetPlacementTypesList:

 • dodatkowy parametr placementprofileid. Jeśli operacja zostanie wykonana z parametrem placementprofileid=1, będą zwrócone tylko standardowe typy placementów (tj. nie video)


Operacja UpdateFolder:

 • nowe parametry placementprofileid i url
 • możliwość zmiany typu folderu pomiędzy węzłem master i zwykłym węzłem (zawierającym tylko zwykłe placementy) zostanie zablokowana


Nowe operacje API

 • GetCreativeTemplateProfilesList
 • GetPlacementProfilesList
 • GetPlacementsList
 • GetProfilePlacementParamsList

Opis nowych operacji API zostanie dodany do oficjalnej dokumentacji API na stronie internetowej AdOcean zaraz po wprowadzeniu zmian.

Prosimy o sprawdzenie, czy Państwa narzędzia oparte na API AdOcean korzystają z wymienionych operacji — jeśli tak, prosimy o wprowadzenie w nich niezbędnych modyfikacji. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z wdrożeniem, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego Gemius Polska.