AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 31-03-2010

Lista nowych funkcjonalności o głównych poprawek w Release 5:
 • Dowolne targetowanie
 • Targetowanie do populacji
 • Przypisywanie kategorii do placementu na koncie wydawcy z dostępem do zarządzania
 • Adresy e-mail w raportach okresowych
 • Usuwanie więcej niż jednej kategorii jednocześnie
 • Odnośnik do definicji w stopce strony
 • Zmiany dotyczące statystyk nieaddytywnych w oknie tworzenia/edycji raportów okresowych
 • Domyślny kraj dla geotargetowania
 • Nowe zdefiniowane wartości w targetowaniu po rozdzielczości ekranu


Dowolne targetowanie

Interfejs dowolnego targetownia pozwala na dodawanie targetowania numerycznego w nowy, łatwiejszy sposób. Głównym celem wprowadzenia zmiany było danie Użytkownikowi narzędzia, które będzie łatwiejsze w obsłudze i jednocześnie umożliwi wygodne zarządzanie zmiennymi używanymi do targetowania numerycznego w przestrzeni reklamowej Klienta.

Definiowanie zmiennych dla dowolnego targetowania

Przed przystąpieniem do układania wyrażenia targetujacego należy zdefiniować listę zmiennych używanych w wyrażeniu. W tym celu należy skorzystać z zakładki "ZARZĄDZANIE/OGÓLNE/TARGETOWANIE", można tam zobaczyć listę już zdefiniowanych zmiennych używanych w dowolnym targetowaniu. Zmienne mogą być typu zdefiniowanego lub zakresowego, różnica między nimi polega na oczekiwanych, w kodach placementów AdOcean, wartościach zmiennych.

Używanie zmiennej zdefiniowanej zalecane jest w przypadku, gdy ilość możliwych do przekazania do zmiennej wartości jest ściśle określona. Dobrym przykładem jest użycie dowolnego targetowania do targetowania do Użytkowników o określonej płci. Do kodu placementu będzie wtedy przekazana zmienna "plec" o przykładowych wartościach "1" w przypadku kobiety i 2 w przypadku mężczyzny. W takim przypadku są tylko dwie możliwe wartości dla zmiennej "plec", taka zmienna nazywana jest w systemie AdOcean jako zmienna zdefiniowana. Dla takiej zmiennej można połączyć zdefiniowaną wartość z łatwo rozpoznawalną dla człowieka nazwą, wtedy podczas definiowania targetowania z udziałem zmiennej wystarczy z rozwijanego pola wybrać wartość "kobieta" lub "mężczyzna" zamiast wpisywać "_plec==1" lub "_plec==2".

Zmienna zakresowa użyteczna jest kiedy zmiennej może być przypisana wartość z szerokiego zakresu. Przykładem użycia takiej zmiennej może być przekazywanie roku urodzenia Użytkownika (gdzie dopuszczalne będę wartości od 1900 do bieżącego roku). Przypisywanie nazw każdej wartości z tego zakresu nie ma sensu, liczba w takim przypadku jest informacją samą w sobie.

Dodanie nowej zmiennej, która może być następnie użyta przy tworzeniu wyrażeń targetujących, odbywa się poprzez naciśnięcie jednego z przycisków "Dodaj nową zmienną zdefiniowaną" lub "Dodaj nową zmienną zakresową" znajdujących się pod lista dostępnych zmiennych.

Przykładowo jeśli istnieje potrzeba targetowania do użytkowników w zależności od miejsca w jakim mieszkają (dla przykładu: stolica, miasto, miasteczko, wieś) należy w tym celu użyć zmiennej zdefiniowanej. Naciśnięcie przycisku "Dodaj nową zmienną zdefiniowaną" spowoduje wyświetlenie nowej ramki w prawej części strony. Należy zdefiniować tam wszystkie parametry zmiennej tj. wpisać łatwą do rozpoznania nazwę zmiennej targetowania (będzie ona wyświetlana przy tworzeniu wyrażeń targetujących). W polu Kod zmiennej targetowania trzeba podać taką nazwę zmiennej jaka jest przekazywana do kodów placementów AdOcean przez stronę na których są one umieszczone.
Uwaga: jeśli parametr "Kod zmiennej targetowania" nie będzie podany prawidłowo targetowanie nie będzie działać.

Używając przycisku " [+Dodaj nowy]" można dodać tyle dopuszczalnych wartości zmiennych ile jest potrzebne. Dla każdej wartości należy podać łatwą do rozpoznania nazwę (będzie ona wyświetlana w interfejsie) oraz odpowiadającą jej zdefiniowaną wartość kodu targetowania. Zakładając, że w bazie danych wydawcy stolica ma przypisaną wartość "1" i taka wartość podawana jest do kodów placementów AdOcean wtedy jako parametr "Nazwa zdefiniowanej wartości" należy podać nazwę "stolica" a jako "Zdefiniowana wartość kodu targetowania" wartość "1". Parametry miasto, miasteczko, wieś należy wpisać do zmiennej w analogiczny sposób. Po dodaniu wszystkich zdefiniowanych wartości do zmiennej należy wcisnąć przycisk "Zapisz". Stworzona zmienna pojawi się na liście w lewej części ekranu.

W przypadku edytowania zmiennej zakresowej należy wpisać łatwą do interpretacji dla człowieka nazwę zmiennej oraz kod zmiennej taki jaki jest podany w kodzie placementu AdOcean. Jednak zamiast wpisywania par nazwa wartości - wartość należy podać zakres dopuszczalnych wartości. Zakres powinien być podany w polu "Akceptowalny zakres danych" w formacie "X:Y" gdzie "X" jest dopuszczalną wartością minimalna, a "Y" dopuszczalną wartością maksymalną.

Jeśli wystąpi potrzeba zmiany wartości zmiennych należy z listy "Dostępne zmienne niestandardowe targetowania" wybrać zmienną, z prawej strony zostaną wyświetlone wartości przypisane do zmiennej.

Definiowanie dowolnego targetowania

Po wybraniu kampanii i zlecenia, dla którego istnieje potrzeba zdefiniowania targetowania opartego na zmiennych numerycznych, należy w trybie edycji zlecenia nacisnąć przycisk "dodaj targetowanie" . Wybranie dowolnego targetowania z rozwijanej listy dostępnych typów spowoduje wyświetlenie interfejsu umożliwiającego zdefiniowanie wyrażenia targetującego.

1) Wyrażenie targetujące

W tym polu wyświetlany jest podgląd wyrażenia tak jak zostało ono zdefiniowane. Wyrażenie targetujące może zawierać do trzech grup wyrażeń powiązanych ze sobą relacja AND (i) lub OR (lub).

2) Grupy

Każda grupa może składać się z kilku warunków. Kolejne warunki są powiązane ze sobą operatorem AND(i) lub OR(lub). Algorytm najpierw sprawdza prawdziwość wyrażenie wewnątrz grupy, a następnie analizuje czy wyrażenie składające się z kilku grup jest prawdziwe. (kolejność analizowania wyrażenia pokazują nawiasy w podglądzie wyrażenia targetującego).

Dodawanie nowej grupy odbywa sie poprzez naciśnięcie zielonego znaku "+" znajdującego się na prawo od zakładki ostatnio dodanej grupy. Można również usunąć grupę używając znaku "X" znajdującego się w prawym górnym rogu zakładki danej grupy. Pierwsza grupa nie może być usunięta. Jeśli dodane są dwie lub trzy grupy pomiędzy nimi wyświetlone są pola list umożliwiające ustalenie relacji pomiędzy kolejnymi grupami.

3) Edytor wyrażenia

Używając edytora można zdefiniować warunek należące do grupy, w tym celu z pół list należy wybrać nazwę zmiennej, wybrać operator oraz wartość. Podany warunek jest sprawdzany przy każdym wywołaniu placementu. Dodanie stworzonego warunku do grupy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj/Edytuj wyrażenie".

Pojedyncze warunki można kasować używając ikony kosza znajdującej sie przy warunku, aby usunąć całą zawartość grupy należy użyć przycisku "Wyczyść grupę". Jeśli istnieje potrzeba zmiany warunku należy kliknąć znajdującą się przy nim ikonę ołówka.

Jeśli wszystkie warunki dla dowolnego targetowania są zdefiniowane należy kliknąć przycisk "dodaj"

Uwaga: Wyrażenie dowolnego targetowania po dodaniu nie może być edytowane. Jeśli konieczne są jakiś zmiany w wyrażeniu targetującym musi być one zdefiniowane od nowa.

Dodanie interfejsu dla dowolnego targetowania nie wpływa w żaden sposób na "Geotargetowanie", wciąż można definiować targetowanie numeryczne korzystając z interfejsu geotargetowania.


Targetowanie do populacji

Dodane zostało nowe targetowanie umożliwiające kierowanie kampanii do miast bazując na ich liczbie mieszkańców.


Przypisywanie kategorii do placementu na koncie wydawcy z dostępem do zarządzania

Umożliwione zostało przypisywanie kategorii do placementu widoku dodawania/edycji placementu na kontach wydawców z dostępem do zarządzania. Do tej zmiany przypisywanie placementu do kategorii mogło odbywać się tylko poprzez okno edycji kategorii.


Adresy e-mail w raportach okresowych

Adres e-mail zdefiniowany dla wydawcy, reklamodawcy lub agencji wyświetlany jest w oknie "E-maile" w widoku dodawania/edycji raportów okresowych, dostępnego z podmenu RAPORTY OKRESOWE należącego do menu:

 • WYDAWCY
 • REKLAMODAWCY
 • AGENCJE.

Zmiana nie dotyczy zakładki RAPORTY OKRESOWE z głównego menu.


Usuwanie więcej niż jednej kategorii jednocześnie

W liście kategorii została dodana kolumna umożliwiająca zaznaczenie do usunięcia więcej niż jednej kategorii.


Odnośnik do definicji w stopce strony

W stopce strony dodany został odnośnik wyświetlający dodatkowe okno z definicjami pojęć używanych w interfejsie AdOcean.


Zmiany dotyczące statystyk nieaddytywnych w oknie tworzenia /edycji raportów okresowych

W przypadku ustawienia w raporcie okresowym opcji:

 • Czas danych: czas bezwzględny albo czas względny
 • Z podziałem na: bez podziału - cały okres
niedozwolone jest wybranie do raportu statystyk nieaddytywnych.Domyślny kraj dla geotargetowania

Domyślnym krajem dla geotargetowania jest teraz kraj do którego przypisane jest konto AdOcean. Do tej pory domyślnym krajem dla wszystkich kont była Polska.


Nowe zdefiniowane wartości w targetowaniu po rozdzielczości ekranu

Dodano nowe rozdzielczości ekranu możliwe do wyboru z rozwijanej listy w targetowaniu po rozdzielczości ekranu.