AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 12-10-2016

Lista wprowadzanych zmian:
 • Nowe szablony kreacji dla mobile - Mobile pull, Shake banner
 • Poprawki w szablonach kreacji Adtiles, Slider, Carousel i Cube 3D
 • Zmiany w API AO


Nowe szablony kreacji dla mobile

Mobile pull

Mobile Pull to kreacja składająca się z dwóch komponentów. Reklama rozpoczyna się od kreacji umieszczonej na górze lub na dole strony, a po pionowym przeciągnięciu rozwija się na pełny ekran.
W szablonie można wykorzystać pliki HTML5 lub obrazki.

Shake banner

W kreacji Shake banner, treść reklamy jest początkowo ukryta i zostaje wyświetlona po potrząśnięciu urządzeniem.
Szablonu obsługuje pliki graficzne.


Poprawki w szablonach kreacji Adtiles, Slider, Carousel i Cube 3D

Wprowadzamy następujące zmiany w poszczególnych szablonach:

 • w Cube3D - możliwość wyświetlenia formatu na warstwie

 • w AdTiles, Slider, Carosuel, Cube 3D - możliwość edycji strzałki i dodania własnej (uwaga: strzałka musi być symetryczna i zwrócona w prawo)
 • w AdTiles:
  • możliwość rozwinięcia w jednym z czterech kierunków
  • ustawienia z-index

Zmiany w API AO

Wprowadzane zmiany nie są kompatybilne wstecz.

W związku z wprowadzeniem nowej wersji modułu obliczeniowego statystyk kampanii, w API AO zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • Dla operacji GetBasicStatsLite:
  • Parametr sortField zostanie zastąpiony przez parametr sortStatName
  • Dla timeUnitName!=General, pole timeUnit zostanie na wyjściu zastąpione przez period
  • Jeśli dla danego wskaźnika nie ma dostępnych żadnych danych, zamiast wartości "NULL" zostanie zwrócona wartość “0”
  • Zmianie ulegnie format daty w polu period i w szczegółach kampanii dla opcji humanDates i showDetails. Przykłady:
   • "2016-09" zamiast "201609" dla timeUnitName=Month
   • "2016-09-19,2016-09-26" zamiast "20160919" dla timeUnitName=Week
   • "2016-09-20" zamiast "20160920" dla timeUnitName=Day
   • "2016-09-20 15:00 zamiast "2016092015" dla timeUnitName=Hour
  • Jeśli operacja zostanie użyta dla kampanii, w której dataTo, dataFrom, updateDate nie zostały zdefiniowane, zamiast komunikatu NoStatsAvailable zostanie zwrócone "-".
  • Parametr sortOrder jako wartość domyślną będzie przyjmował desc zamiast asc. Jeśli sortOrder zostanie użyte bez zdefiniowanej wartości sortStatName, nie będzie zwracany błąd - operacja zostanie wykonana z pominięciem tego parametru.
  • Dodane zostaną następujące parametry: domainName, limit, showDetails, humanDates, showNames
  • Dla parametru statNames zmieniony zostanie typ z AdOceanListType(AdOceanAlNumType(1, 100, ".")) na AdOceanAlNumListType(".")
  • Dla parametrów sortStatName oraz SortField zmieniony zostanie typ z AdOceanListType(AdOceanAlNumType(1, 100, ".")) na AdOceanAlNumType(1, 100, ".")
  • Zmiany w komunikatach błędów:
   • "No campaignid" zamiast "No No campaignid"
   • "No statnames" zamiast "No No statnames"
   • "statnames has a non-alphanumeric character." zamiast "In statnames: element has a non-alnum character."
   • "You can't give X, since timeunit, lowertimeunit and/or uppertimeunit can't be given for General timeunitname." zamiast "You can't give X, since lowertimeunit and/or uppertimeunit can't be given for General timeunitname.", gdzie X oznacza timeunit, lowertimeunit lub uppertimeunit.
   • "Bad sortStatName." zamiast "Wrong sortField."
  • Jeśli zostanie użyty parametr upperlimit lub lowerlimit, zostanie sprawdzone czy drugi z parametrów również został użyty.
  • Jeśli wartości parametrów upperlimit i lowerlimit będą puste, zamiast komunikatu błędu zostanie zwrócona pusta lista statystyk.
  • W zależności od przekazanych parametrów, zwrócone zostaną nowe parametry:
   • campaignFrom, campaignTo, dataFrom, dataTo, updateTS, campaignState, campaignModel – dla showDetails = Y
   • campaignTime – dla timeUnitName = General
   • orderID – dla orderID lub Order w domainName
   • creativeID – dla creativeID lub Creative w domainName
   • placementID – dla placementID lub Placement w domainName
   • orderName – dla orderID z showNames = Y lub showDetails = Y
   • creativeName – dla creativeID z showNames = Y lub showDetails = Y
   • placementName – dla placementID z showNames = Y lub showDetails = Y
   • placementCategoryID, placementCategoryName, publisherID, publisherName – dla placementID z showDetails = Y
   • creativeCategoryID, creativeCategoryName – dla creativeID z showDetails = Y
   • campaignID
   • campignName
   • campaignType
   • advertiserID
   • advertiserName
   • periodName
  • dla operacji GetVideoStats
   • Parametr sortField zostanie zastąpiony przez sortStatName
   • Dla timeUnitName!=General, pole timeUnit zostanie na wyjściu zastąpione przez period
   • Jeśli operacja zostanie użyta dla kampanii, w której dataTo, dataFrom, updateDate nie zostały zdefiniowane, zamiast komunikatu NoStatsAvailable zostanie zwrócone "-".
   • Parametr sortOrder jako wartość domyślną będzie przyjmował desc zamiast asc. Jeśli sortOrder zostanie użyte bez zdefiniowanej wartości sortStatName, nie będzie zwracany błąd - operacja zostanie wykonana z pominięciem tego parametru.
   • Dodane zostaną następujące parametry: domainName, limit, showDetails, humanDates, showNames
   • Dla parametru statNames zmieniony zostanie typ z AdOceanListType(AdOceanAlNumType(1, 100, ".")) na AdOceanAlNumListType(".")
   • Dla parametrów sortStatName oraz SortField zmieniony zostanie typ z AdOceanListType(AdOceanAlNumType(1, 100, ".")) na AdOceanAlNumType(1, 100, ".")
   • Zmiany w komunikatach błędów:
    • "No campaignid" zamiast "No No campaignid"
    • "No statnames" zamiast "No No statnames"
    • "statnames has a non-alphanumeric character." zamiast "In statnames: element has a non-alnum character."
    • "You can't give X, since timeunit, lowertimeunit and/or uppertimeunit can't be given for General timeunitname." zamiast "You can't give X, since lowertimeunit and/or uppertimeunit can't be given for General timeunitname.", gdzie X oznacza timeunit, lowertimeunit lub uppertimeunit.
    • "Bad sortStatName." zamiast "Wrong sortField."
   • Jeśli zostanie użyty parametr upperlimit lub lowerlimit, zostanie sprawdzone czy drugi z parametrów również został użyty.
   • Jeśli wartości parametrów upperlimit i lowerlimit będą puste, zamiast komunikatu błędu zostanie zwrócona pusta lista statystyk.
   • W zależności od przekazanych parametrów, zwrócone zostaną nowe parametry:
    • campaignFrom, campaignTo, dataFrom, dataTo, updateTS, campaignState, campaignModel – dla showDetails = Y
    • campaignTime – dla timeUnitName = General
    • orderID – dla orderID lub Order w domainName
    • creativeID – dla creativeID lub Creative w domainName
    • placementID – dla placementID lub Placement w domainName
    • orderName – dla orderID z showNames = Y lub showDetails = Y
    • creativeName – dla creativeID z showNames = Y lub showDetails = Y
    • placementName – dla placementID z showNames = Y lub showDetails = Y
    • placementCategoryID, placementCategoryName, publisherID, publisherName – dla placementID z showDetails = Y
    • creativeCategoryID, creativeCategoryName – dla creativeID z showDetails = Y
    • campaignID
    • campignName
    • campaignType
    • advertiserID
    • advertiserName
    • periodName
   • dla operacji GetTechStats oraz GetFreqStats :
    • W przypadku braku parametru sortStatName zastosowana zostanie inna kolejność sortowania: zamiast sortowania po plansID rekordy sortowane będą wg orderID, creativeID, placementID
    • Liczby zostaną zaokrąglone do 6 miejsca po przecinku, zamiast dotychczasowego 4
    • Dodane zostaną nowe parametry:
     • placementCategoryID
     • creativeFormID
     • creativeTypeID
     • filteredReportID
     • CreativeCategoryID
    • Parametr CreativeCategoryName będzie mógł przyjmować formę: form_name|type_name lub form_name lub type_name lub "-"
    • Jeśli podana zostanie nieprawidłowa nazwa statystyki, zamiast komunikatu błędu NoStatsAvailable zwrócony zostanie komunikat BadParam z informacją "WrongStatNames".
    • Dodane zostaną nowe parametry w wyniku operacji: recordsNumber, dataFrom, dataTo, updateDate, requiresReset,TimeZoneAbbre
    • Jeśli użyty zostanie tylko jeden z parametrów lowerlimit i upperlimit, zwrócony zostanie komunikat błędu zawierający must set zamiast should set
   • Dla operacji GetTechStats oraz GetTechStatNames, dostępna będzie nowa wartość parametru statDomainName parameter: "deviceType"
   • Operacja GetFreqStatNames będzie zwracała nazwy statystyk, bez potrzeby definiowania parametrów

   Ponadto, w kolejnych tygodniach zostaną wprowadzone dalsze zmiany:

   W dniu 19.09:

   Operacja GetBasicStats będzie działać w taki sam sposób jak operacja GetBasicStatsLite. W tym celu dla operacji GetBasicStats:

   • Dodany zostanie nowy parametr closedTimeUnitInterval
   • Jeśli wartość parametru timeUnit będzie wykraczać poza czas trwania kampanii, zostanie zwrócony błąd BadTimeRange
   • Jeśli nie zostaną podane parametry lowertimeunit i uppertimeunit, zwrócona lista statystyk będzie pusta
   • Jeśli użyte zostanie TimeUnitName=Week, statystyki dla tygodnia zostaną zwrócone po podaniu któregokolwiek z dni należących do tego tygodnia
   • Jeśli jako wartość parametru sortStatName podane zostanie 'timeUnit', będzie możliwe posortowanie wyników po jednostce czasu
   • Jeśli timeUnit, lowerTimeUnit lub upperTimeUnit zostaną użyte z timeUnitName=General, zamiast komunikatu błędu BadParam zwrócny zostanie status NoConsistence

   W dniu 02.11:

   W związku z pokrywaniem się funkcjonalności operacji GetBasicStats i GetBasicStatsLite, operacja GetBasicStatsLite zostanie usunięta.