AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 08-08-2012

Lista wprowadzanych zmian:
 • Planowanie i limity w oparciu o rozwinięcia;
 • Dodatkowa informacja przy filtrze kampanii w raportach okresowych;
 • Domyślne ustawienia autowykluczenia kreacji;
 • Nowe ustawienia priorytetu dla zleceń;
 • Podgląd parametrów targetowań na listach (dowolnego i cluster);
 • Wykrywanie konfliktu kampanii wyłącznych.


Planowanie i limity w oparciu o rozwinięcia

Zostało umożliwione planowanie oraz ustawianie limitów na emisję kampanii w oparciu o nowy wskaźnik - rozwinięcia.


Rysunek 1: Planowanie po rozwinięciach


Rysunek 2: Limity w oparciu o rozwinięcia

Dzięki temu dostępne są nowe modele sprzedażowe kampanii. Między innymi, funkcjonalność pozwala użytkownikowi planować (i sprzedawać) kampanie in-text na podstawie ilości wywołań dymków in-text, które zliczane są w naszym systemie za pomocą statystyk rozwinięć.

Dodatkowa informacja przy filtrze kampanii w raportach okresowych

Nowa ikona informacyjna została dodana do widoku ustawień sekcji w raportach okresowych.


Rysunek 3: Nowa ikona informacyjna w ustawieniach sekcji

Po najechaniu na ikonę pojawia się informacja na temat możliwości filtrowania kampanii do raportu za pomocą fragmentu nazwy przy użyciu asterysku (*):


nazwa_kampanii - w raporcie znajdą się tylko kampanie o nazwie "nazwa_kampanii"
nazwa_kampanii* - w raporcie znajdą się wszystkie kampanie, których nazwa zaczyna się ciągiem znaków "nazwa_kampanii"
*nazwa_kampanii - w raporcie znajdą się wszystkie kampanie, których nazwa kończy się ciągiem znaków "nazwa_kampanii"
*nazwa_kampanii* - w raporcie znajdą się wszystkie kampanie, których nazwa zawiera ciąg znaków "nazwa_kampanii"

Dzięki tej funkcjonalności można przygotować raport dla wybranego zakresu kampanii.

Domyślne ustawienia autowykluczenia kreacji

Otrzymaliśmy wiele sygnałów o tym, że użytkownicy chcieliby mieć możliwość kontrolowania domyślnych ustawień opcji autowykluczenia kreacji i dzięki temu uniknięcia potrzeby pamiętania o odpowiednich ustawieniach za każdym razem. Takie ustawienia są teraz możliwe w zakładce “USTAWIENIA KONTA”.


Rysunek 4: Ustawienia domyślne dla opcji autowykluczenia kreacji

Nowe ustawienia priorytetu dla zleceń

W systemie AdOcean będzie możliwe ustawienie priorytetu dla zleceń w podobny sposób, jak priorytetu kampanii - za pomocą zdefiniowanej listy priorytetów. Dzięki temu, priorytety zleceń mogą być ustandaryzowane i przez to łatwiejsze w użyciu.


Rysunek 5: Lista priorytetów dla zleceń

 • Podgląd parametrów targetowań na listach (dowolnego i cluster);
 • Listy targetowań będą teraz zawierać więcej informacji dzięki prezentowaniu parametrów targetowań dowolnego i cluster.


  Rysunek 6: Parametry targetowań na listach

  Wykrywanie konfliktu kampanii wyłącznych

  Podczas wznawiania lub zakańczania edycji kampanii wyłącznej lub zleceń należących do takiej kampanii, system wyświetli komunikat tylko jeśli placementy użyte w zleceniach kampanii wyłącznej napotykają rzeczywisty konflikt (co najmniej jeden placement jest już wykorzystywany w innej kampanii wyłącznej w tym samym okresie czasu).

  System sprawdzi występujące konflikty kiedy kampania wyłączna lub jej zlecenia są wznawiane oraz podczas edycji kampanii wyłącznej, biorąc pod uwagę tylko kampanie i zlecenia oczekujące lub trwające. Oznacza to, że komunikat o konflikcie nie będzie pokazany, jeśli placement jest używany w zleceniu zakończonym lub wstrzymanym. Ale jeśli takie zakończone/wstrzymane zlecenie zostanie przedłużone/wznowione, komunikat zostanie wyświetlony.

  Taka sama logika zostanie zastosowana zarówno do zwykłych zleceń, jak i zleceń typu surround.