AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 29-06-2016

Lista wprowadzanych zmian:
 • Moduł finansowy
 • Nowe makro kodujące
 • Nowe opcje w szablonie kreacji Rollband Video


Moduł finansowy

Miło nam zaprezentować pierwszą wersję modułu finansowego w AdOcean. Raport ten pozwoli na łatwiejsze zarządzanie rozliczeniami z wydawcami - dla każdego wydawcy możliwe będzie zsumowanie wszystkich kampanii z ostatniego miesiąca.
Aby móc korzystać z raportu finansowego, należy zdefiniować:

 • marżę wydawcy – jest to nowy atrybut konta wydawcy w AdOcean, wartość marży musi znajdować się w zakresie 0-100%

 • Rysunek: Marża wydawcy

 • koszt kampanii lub zlecenia
Raport finansowy jest dostępny w zakładce "Raporty" na koncie głównym i prezentuje informację na temat wszystkich kampanii wybranego wydawcy.
Raport dostępny jest dla wybranego wydawcy, obejmuje miesiąc lub rok i zawiera następujące informacje:
 • kampania – nazwa kampanii w AdOcean
 • model – model kosztowy kampanii. Jeśli w zleceniach kampanii zdefiniowane zostały różne modele kosztowe, dane dla kampanii będą prezentowane dla każdego modelu. Na przykład, jeśli w kampanii mamy 3 zlecenia: zlecenie A i B w modelu CPM oraz zlecenie C w modelu CPC, to w module finansowym prezentowane będą zagregowane dane CPM dla zleceń A i B oraz dane CPC dla zlecenia C.
 • koszt – koszt zlecenia w wybranym modelu kosztowym. Jeśli w ramach tego samego modelu zdefiniowane zostały różne wartości kosztu poszczególnych zleceń, dane będą prezentowane dla każdej wartości oddzielnie. Na przykład, jeśli w kampanii mamy 2 zlecenia CPM: zlecenie A i zlecenie B, dla zlecenia A zdefiniujemy koszt równy 1 PLN, a dla zlecenie B - koszt równy 2 PLN, to w module finansowym prezentowane będą oddzielne dane dla każdego z kosztów. Dodatkowo, jeśli definicja kosztu ulegnie zmianie w trakcie trwania zlecenia, wyniki będą prezentowane dla obu wartości.
 • liczba zdarzeń – liczba zdarzeń dla każdego modelu i kosztu, pochodząca z modułu obliczeniowego. W zależności od modelu kosztowego, prezentowane będą różne wskaźniki (na przykład, w przypadku CPM podana zostanie liczba emisji, a w przypadku CPC - liczba kliknięć).
 • liczba zaakceptowanych zdarzeń – liczba zdarzeń dla każdego modelu i kosztu, która ma zostać zastosowana do rozliczenia wydawcy. Domyślnie prezentowana jest wartość równa "liczbie zdarzeń" (wartość oznaczona jest wtedy szarą czcionką) - może ona zostać nadpisana poprzez wprowadzenie w polu wartości innej liczby (ręcznie wpisana wartość oznaczona jest kolorem czarnym). Podaną liczbę zdarzeń należy zapisać klikając w przycisk "zapisz" pod tabelą.
 • wartość – wartość zlecenia obliczona jako iloczyn "kosztu" i "liczby zaakceptowanych zdarzeń".
 • marża – marża zdefiniowana dla danego wydawcy.
 • przychód – wartość zlecenia w danym modelu kosztowym z uwzględnieniem marży wydawcy.
 • przychód z kampanii – suma wszystkich przychodów w kampanii.


Rysunek: Raport finansowy

W związku z wprowadzeniem modułu kosztowego, zmianom ulega także API AdOcean:
 • dla operacji AddPublisher i UpdatePublisher dostępny będzie nowy parametr defaultMargin
 • dodane zostają nowe operacje: GetPublisherIncomeStats oraz UpdatePublisherIncomeParameters

Nowe makro kodujące

Aby zminimalizować problemy związane z kodowaniem znaków w kodzie kreacji, wprowadzamy nowe makra:<%%EMITER_ENCODE%%> oraz <%%EMITER_ENCODE_END%%>, które pozwalają na włączenie/wyłączenie kodowania w taki sam sposób, encodeURIComponent w JavaScript. Nowe makra będą wykonywane podczas połączenia do emitera AdOcean.
Należy zwrócić uwagę na zamknięcia - liczba makr otwierających (<%%EMITER_ENCODE%%>) i zamykających (<%%EMITER_ENCODE_END%%>) musi być taka sama.
Aby w kreacjach HTML nowe makra zadziałały prawidłowo, muszą zostać zamieszczone w jednej linii. Wynika to z dodawania document.write() przez AdOcean do każdej linii kodu kreacji.

Nowe opcje w szablonie kreacji Rollband Video

Z przyjemnością informujemy, że globalny szablon kreacji Rollband Video korzysta obecnie z technologi HTML5, a więc wszystkie funkcjonalności playera HTML5 są teraz dostępne także w szablonie Rollband Video:

 • pomiar statystyk video
 • wyciszenie
 • autostart
 • grafika startowa
 • obsługa plików video w formacie mp4, ogv, webm oraz flv
 • responsywność