AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 06-04-2011

Lista wprowadzonych zmian:
  • Strefy czasowe


Strefy czasowe

Wprowadzenie

Wprowadzenie stref czasowych (zamiennie używany skrót TZ od „time zone”) pozwala użytkownikom system AdOcean definiować kampanie z uwzględnieniem regionalnych przesunięć czasu. Poprzez wybranie jednej z dostępnych stref czasowych, (skategoryzowanych jako kontynent/miasto) dokonana zostaje zmiana przesunięcia czasu względem UTC, zgodnie z ustawieniami danej strefy (np. wybranie „Europe/Warsaw” spowoduje przesunięcie UTC+02 w czasie letnim oraz UTC+01 poza nim). W systemie AdOcean dostępnych jest 319 stref czasowych, pozwalających użytkownikowi zdefiniować kampanię reklamową z większością światowych ustawień czasu.

Strefa czasowa jest jedną z własności kampanii reklamowej. Oznacza to, że każda kampania, definiowana na danym koncie administracyjnym, może mieć swoje ustawienie TZ i takie kampanie będą emitowane na podstawie dat ustawionych w ich właściwościach w wybranej strefie czasowej. Również statystyki gromadzone dla danej kampanii kampanię reklamowej będą prezentowane w wybranej strefie.

Funkcjonalność stref czasowych musi zostać włączona na danym koncie, aby rozwijana lista z możliwością wyboru strefy była dostępna w widoku zarządzania kampaniami.

Każdy użytkownik ma przypisaną domyślną strefę czasową, która jest automatycznie wybierana podczas definiowania nowych kampanii reklamowych. Ta domyślna strefa czasowa może zostać zmieniona przez Dział Wsparcia Technicznego AdOcean na indywidualną prośbę dla każdego konta AdOcean z dostępem do zarządzania (wydawca/alias).


Wybór/zmiana strefy czasowej kampanii

Podczas definiowania kampanii reklamowej użytkownik systemu AdOcean może zmienić domyślne ustawienie strefy czasowej na jedną z dostępnych poprzez wybranie jej z listy rozwijanej w widoku głównych właściwości kampanii. Takie ustawienie będzie obowiązujące dla całej kampanii reklamowej (każdego widoku zarządzania kampanią), również ustawień zleceń/surround-ów i statystyk.

Każda data prezentowana w zakładce zarządzania kampaniami oznaczona jest odpowiednią dla niej strefą czasową umieszczoną bezpośrednio:

lub
w podpowiedzi (pokazywanej po najechaniu myszą):


Lista kampanii

W związku z wprowadzeniem stref czasowych, listy kampanii zostały uzupełnione o możliwość ustawienia strefy czasowej prezentowanych dat.

Domyślnym ustawieniem list kampanii jest strefa czasowa użytkownika AdOcean, jednak może ona zostać zmieniona poprzez wybranie jednej z dostępnych stref z listy rozwijanej. Takie działanie spowoduje przeładowanie listy kampanii i prezentację dat w wybranej TZ. Taka możliwość jest konieczna ze względu na wpływ, jaki różnica stref czasowych może mieć na prezentowane daty kampanii.

Przykładowe daty rozpoczęcia/zakończenia kampanii i wpływ zmiany strefy czasowej (proszę zwrócić uwagę na różnice pomiędzy pokolorowanymi datami):

Kampania w strefie czasowej „Europe/Riga”:
Początek: 31.03.2011 (23:00) EET
Koniec: 30.04.2011 (22:59) EET

Po zmianie strefy na „Europe/Warsaw”:
Początek: 01.04.2011 (00:00)
Koniec: 30.04.2011 (23:59) CET

Po zmianie strefy na „Europe/London”:
Początek: 01.04.2011 (01:00) WET
Koniec: 01.05.2011 (00:59) WET


Statystyki

Statystyki kampanii prezentowane są w strefie czasowej ustawionej podczas definiowania kampanii. Oznaczenie strefy w widoku statystyk prezentowane jest w zakładce WŁAŚCIWOŚCI.

Udostępnianie funkcjonalności stref czasowych i zmiana domyślnej strefy.

Zmiana strefy czasowej kampanii reklamowej powoduje również zmianę strefy, w której prezentowane są jej statystyki. Oznacza to konieczność przeliczenia wszystkich godzinnych/dziennych/tygodniowych/miesięcznych statystyk, aby prezentowały poprawne dane. Takie przeliczenie wymaga pracy modułów statystycznych infrastruktury AdOcean, w związku z czym, wprowadzone zostało następujące ograniczenie. Zmiana strefy czasowej kampanii możliwa jest jedynie dla kampanii, które rozpoczęły się nie więcej niż 7 (siedem) dni przed taką zmianą (7*24*60*60sec = 604 800 sec) oraz tylko jeśli użytkownik nie przelicza obecnie zbyt wielu kampanii. Jeśli wystąpi konieczność zmiany strefy czasowej kampanii, która trwa już dłużej, prosimy kontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego AdOcean.

W systemie AdOcean możliwość wyboru strefy czasowej dla nowej kampanii lub zmiany strefy czasowej dla już istniejącej kampanii zostanie udostępniona w środę 13 kwietnia 2011 roku.