AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 29-01-2020

Lista wprowadzanych zmian:
 • Archiwizacja kampanii
 • Aktualizacja szablonu Passback Enabled Creative
 • Nowe parametry szablonu Responsive Footer Billboard


Archiwizacja kampanii

Archiwizacja kampanii to proces mający na celu usprawnienie działania systemu oraz poprawienie bezpieczeństwa danych. Zdecydowaliśmy przeprowadzić archiwizację dla kampanii zakończonych 2 lata lub wcześniej, licząc od danego dnia bieżącego. Obecnie w bazie danych AdOcean przechowywane są kampanie i dane z 16 lat działania systemu, przez co baza jest niepotrzebnie duża.

Zmiany będą widoczne w kilku miejscach interfejsu AdOcean.


Raporty

Raporty okresowe (nowe i już istniejące) będą mogły zawierać dane tylko z kampanii zakończonych w ciągu ostatnich dwóch lat. W ustawieniach sekcji Czas zakończenia kampanii:

 • opcja cały okres nie zwróci danych ze zarchiwizowanych kampanii,
 • opcja czas względny będzie domyślnie ustawiona na 24 miesiące,
 • dla opcji czas bezwzględny oraz czas względny możliwe będzie ustawienie bardziej restrykcyjnych zakresów czasu.

Niektóre niestandardowe raporty przeliczane na żądanie będą zawierać dane tylko z ostatnich dwóch lat - dotyczy to raportów, w których statystyki z kampanii są agregowane po więcej niż jednym wymiarze. Na przykład, statystyki agregowane po Zleceniach będą uwzględnione w raporcie, ale statystyki agregowane jednocześnie po Zleceniach i Kreacjach już dostępne nie będą. Raporty niestandardowe przeliczane na surowych danych będą mogły prezentować dane z ostatnich dwóch lat.

W widoku Raporty zbiorcze, podczas tworzenia nowego raportu nie będzie możliwe wybranie okresu starszego niż dwa lata. Podobnie, nie będzie możliwe wygenerowanie raportu zbiorczego w ramach kampanii, która zakończyła się wcześniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat. Raporty, które zostały już wygenerowane, pozostaną dostępne do pobrania.Zmiany w interfejsie AdOcean

Dla kampanii, które zakończyły się wcześniej niż przed dwoma laty:

 • przyciski Edycja kampanii, Zakończ edycję kampanii, Wznów i Wstrzymaj zostaną usunięte
 • Zlecenia, Surroundy oraz aktywacja i dezaktywacja kreacji zostaną wyłączone
 • Raporty okresowe z kampanii nie będą wysyłane. Nie będzie możliwe dodanie nowego Raportu okresowego w takiej kampanii.
 • sekcja statystyk - Skrypty zliczające - zostanie usunięta
 • W widoku Statystyk:
  • filtry ZLECENIE oraz KREACJA będą dostępne tylko, jeśli żaden inny filtr nie został użyty
  • filtry RESULTS oraz COMPARISON będą dostępne tylko, jeśli żaden inny filtr nie został użyty
  • filtry ZLECENIE oraz KREACJA nie będą dostępne w widokach Rankingów
  • widok Ranking szczegółowy zostanie usunięty
  • w części Statistics summary usunięte zostaną przyciski add i delete dotyczące wyboru okresu
 • przycisk Skopiuj kampanię zostanie usunięty, jednak kopiowanie kreacji z takich kampanii pozostanie możliwe
 • widok Live Preview zostanie usunięty
 • widoki Ad Space zostaną usunięte
 • w widokach Zlecenia, Surroundy, Cappingi, Targetowania:
  • tabele Placementy oraz Kategorie placementów zostaną usunięte

Zmiany w API AdOcean

Poniższe operacje nie będą dostępne:

 • GetSurroundPairs
 • GetAssignedPublishersList
 • GetAssignedPlacementTypesList
 • GetAssignedPlacementCategoriesList
 • GetAssignedPlacementsList
 • GetAssignedMasterPlacementsList
 • GetADSAssignedPlacementCategoriesList
 • GetADSAssignedPublishersList
 • GetADSAssignedPlacementsList (z parametrem campaignID)
 • GetAssignedOrdersList (z parametrem campaignID)
 • GetUsersList (z parametrem campaignID)

Bez parametru campaignID, operacja GetAssignedOrdersList nie będzie zwracać kampanii zakończonych wcześniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat.

W operacjach GetAssignedOrdersList oraz GetAssignedCampaignsList wartości parametrów hour oraz hourFrom nie mogą być starsze niż dwa lata.


Aktualizacja szablonu Passback Enabled Creative

W szablonie Passback Enabled Creative dodaliśmy możliwość zdefiniowania 4 dodatkowych kodów passback. Opcja ta pozwala na połączenie z kilkoma dostawcami podczas jednego zapytania o reklamę.

W przypadku ustawienia mode:"old", pierwszy kod będzie wykonywany synchronicznie. Oznacza to, że gdy serwer dostawcy przyśle odpowiedź, kolejny kod zostanie wykonany po wywołaniu na stronie zdarzenia DOMContentLoaded. Kolejne kody będą wykonywane z wykorzystaniem mechanizmu buforującego biblioteki ado.js. Jeśli żaden z dostawców nie zwróci reklamy, wyświetlona zostania kreacja alternatywna.

W przypadku ustawienia mode:"new", wykonanie kodu jest związane z pozycją opcji useDOMContentLoaded. Pierwszy kod zostanie wykonany po wywołaniu na stronie zdarzenia DOMContentLoaded, kolejny kod zostanie wykonany w taki sam sposób jak przy ustawieniu mode:"old" - z wykorzystaniem mechanizmu buforującego biblioteki ado.js.


Nowe parametry szablonu Responsive Footer Billboard

W szablonie Responsive Footer Billboard dodana zostanie nowa sekcja parametrów: Scroll effects, która pozwala na ukrycie części banera podczas przewijania strony.

Nowe parametry:

 • Enabled - jeśli zaznaczony, efekt przewijania będzie włączony w kreacji.
 • Start offset - pozycja, od której baner będzie ukrywany. Wartość można podać w pikselach lub procentach, odnoszących się do wysokości strony.
 • End position - pozycja końcowa banera, od której ukrywanie zostaje zatrzymane. Wartość można podać w pikselach lub procentach, odnoszących się do wysokości strony.