AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 06-10-2010

Lista wprowadzonych zmian:
  • Interfejs do retargetowania
  • Zmiany w cappingu PROGRAM EMISJI
  • Kalendarz w widoku właściwości kampanii
  • Poprawiony moduł predykcji
  • Sortowanie alfabetyczne wydawców, reklamodawców i agencji w raportach okresowych
  • Uploadowanie nowego pliku o tej samej nazwie w zakładce MEDIA


Interfejs do retargetowania

Celem większości kampanii reklamowych jest skłonienie użytkowników do wykonania określonej czynności (zakupu produktu, założenia konta, odwiedzenia określonej strony itp.). Efektywność takich kampanii, zależy w głownej mierze od odpowiedniego doboru grupy użytkowników wystawionych na działanie reklamy. Najcennijszymi, z punktu widzenia reklamodawcy, odbiorcami reklamy są osoby zainteresowane określonym rodzajem produktów, usług. Mechanizm retargetowania umożliwia użytkownikom AdOcean dotarcie z kampanią reklamową do takich internautów.

Przykład wykorzystania retargetowania:

Wydawca stworzył nowy portal zajmujący się motoryzacją i chciałby skłonić użytkowników do jego odwiedzenia. Posiada w swojej powierzchni kilka portali o tematyce ogólnej z działem motoryzacja i czytelników tych stron chciałby zaprosić do odwiedzenia utworzonego serwisu. Mechanizm retargetowania pozwala to osiągnąć i prowadzić kampanie reklamowe na całej lub części powierzchni wydawcy, ale tylko dla wyselekcjonowanych użytkowników.

Poniższy schemat prezentuje działanie mechanizmu:


Rysunek: Użytkownik nie zainteresowany mototryzacją


Rysunek: Użytkownik zainteresowany motoryzacjąRetargetowanie wewnątrz kampanii:

Definiowanie, edycja oraz podgląd retargetowania dla kampanii odbywać się będzie w zakładce KAMPANIE/PLAN/RETARGETOWANIE. Retargetowanie dla kampanii może być dodane lub edytowane tylko jeśli kampania jest w trakcie edycji. Jeśli kampania nie jest edytowana możliwy jest tylko podgląd ustawień retargetowania.

Widok listy retargetowań:

Na liście retargetowań widoczne są wszystkie retargetowania zdefiniowane dla kampanii, a także retargetowania globalne do których kampania jest przypisana.


Rysunek: Lista retargetowań

Kliknięcie w nazwę retargetowania przenosi do widoku jego edycji.

Dodawanie retargetowania:


Rysunek: Definiowanie retargetowania

Nowe retargetowanie dodajemy poprzez kliknięcie ikonki w widoku listy retargetowań. Przechodzimy do widoku, w którym trzeba podać nazwę retargetowania oraz liczbę dodatkowych zdarzeń typu aktywacja/dezaktywacja. Po kliknięciu w przycisk "dodaj" przechodzimy do formularza definicji zdarzeń retargetowania – aktywacja, wyświetlenie, dezaktywacja.


Rysunek: Definiowanie zdarzeń retargetowania

Nie jest konieczne zdefiniowane wszystkich zdarzeń na potrzeby retargetowania, możliwe przypadki:

  • aktywacja + wyświetlenie + dezaktywacja
  • aktywacja + wyświetlenie
  • wyświetlenie + dezaktywacja

Możliwe jest definiowanie zdarzeń w dowolnej kolejności. W jednym retargetowaniu można zdefiniować jeden komplet zdarzeń. W celu zdefiniowania dowolnego zdarzenia należy kliknąć w przycisk z jego nazwą, wówczas pojawia się poniżej formularz definicji zdarzenia.

Dla zdarzeń typu aktywacja/dezaktywacja definiowane jest wyrażenie na zlecenia, które będę w nim brały udział. Na liście ze zleceniami widoczne są wszystkie zlecenia kampanii oraz dodatkowe aktywacje/dezaktywacje. Jedno zlecenie lub aktywacja/dezaktywacja może być użyta w budowanym wyrażenie więcej niż jeden raz. Dodanie do wyrażenia zlecenia bądź aktywacji/dezaktywacji, następuje po wybraniu go z listy i kliknięciu w „dodaj”. Dostępne są następujące operatory: AND, OR, (, ). Dodanie do wyrażenia operatora, następuje po wybraniu go z listy i kliknięciu w „dodaj”. Elementy do wyrażenia są zawsze dodawane na jego końcu. Nie jest możliwe usunięcie z wyrażenia jego składowych, można usunąć tylko całe wyrażenie używając przycisku "Usuń".

Zaznaczenie pola „zachowaj kolejność elementów w wyrażeniu” ma znaczenie w przypadku, gdy w wyrażeniu poszczególne elementy lub grupy elementów (w przypadku zastosowania nawiasów), są połączone operatorem AND. Wówczas aktywacja/dezaktywacja będzie spełniona jeśli zdarzenie zostaną wykonane z takiej kolejności w jakieś są w wyrażeniu. Jeśli „zachowaj kolejność elementów w wyrażeniu” nie jest zaznaczone kolejność nie ma znaczenia. Zaznaczenie/odznaczenie pola może nastąpić w dowolnym momencie.

Wszystkie zmiany w wyrażeniu muszą być potwierdzone przez kliknięcie w przycisk „zapisz” .

W zakładce "zlecenia retargetowanie" wybierane są zlecenia kampanii, które mają być wyświetlone po spełnieniu aktywacji lub/oraz wyświetlane póki nie zajdzie dezaktywacja. Na liście zleceń wyświetlają się wszystkie zlecenia kampanii, dodanie ich następuje przez wybranie z listy i kliknięcie „dodaj”. Kolejność dodawania zleceń do zdarzenia nie ma znaczenia, wyświetlane one będą w dowolnej kolejności. Zlecenia usuwane się przez naciśnięcie ikonki obok ich nazwy. Usunięcie/dodanie zleceń w trakcie edycji musi być potwierdzone przez naciśnięcie przycisku "zapisz".Dodawanie retargetowania globalnego:

Definiowanie, edycja oraz podgląd retargetowania dla kampanii odbywać się będzie w zakładce OGÓLNE/RETARGETOWANIE.

Widok listy retargetowań


Rysunek: Lista retargetowań globalnych

Na liście widoczne są wszystkie retargetowania globalne zdefiniowana dla konta. Kliknięcie w nazwę retargetowania przenosi do widoku jego edycji do kroku dodawania/ usuwania kampanii z retargetowania

Dodawanie nowego retargetowania globalnego:

Nowe retargetowanie dodajemy poprzez kliknięcie w ikonę w widoku listy retargetowań. Przechodzimy do widoku, w którym trzeba podać nazwę retargetowania (nazwa może być później edytowana) liczbę dodatkowych zdarzeń typu aktywacja/dezaktywacja oraz wybrać kampanie, które dodawane retargetowania ma obejmować.


Rysunek: Widok wyboru kampanii

Wybór kampanii do retargetowania odbywa się poprzez kliknięcie w ikonę obok nazwy kampanii. W celu jej usunięcia z retargetowania należy użyć ikony . Nie ma możliwości usunięcia kampanii z retargetowania jeśli jego zlecenie jest dodane do któregoś ze zdarzeń w retargetowaniu.

Po kliknięciu w przycisk „zapisz i edytuj szczegóły” przechodzimy do formularza definicji zdarzeń retargetowania – aktywacja, wyświetlenie, dezaktywacja. Dalsze dodawanie retargetowania przebiega analogicznie jak dla retargetowania dla kampanii. Lista zleceń jakie można dodać do poszczególnych zdarzeń, zawiera wszystkie zlecenia kampanii dodane do retargetowania oraz zdefiniowane dodatkowe aktywacje/dezaktywacje.Dodatkowe zdarzenia typu aktywacja/dezaktywacja:

W przypadku gdy użytkownik potrzebuje wygenerować kod tylko na potrzeby oznaczenia jakiegoś miejsca/zdarzenia jako aktywacja/dezaktywacja (kliknięcie w link, strona z podziękowaniem za zakup itp.) wówczas przy definicji retargetowania należy podać ile takich zdarzeń jest potrzebnych oraz w przypadku retargetowania globalnego czas przez jaki kody mają być aktywne (maksymalnie 6 miesięcy od daty założenia retargetowania).Czas aktywności jest wspólny dla wszystkich dodatkowych zdarzeń w danym retargetowaniu, również dla zdarzeń dodanych już w czasie trwania retargetowania. Dla już istniejącego retargetowania można zwiększyć liczby dodatkowych zdarzeń, wówczas system generuje kolejny kod, nie jest możliwe zmniejszenie ich liczby.

Wysyłanie/pobieranie kodów dla aktywacji/dezaktywacji:

W przypadku gdy dla retargetowania zostały zdefiniowane dodatkowe zdarzenia typu aktywacja/dezaktywacja użytkownik ma możliwość pobrania (w formacie zip) lub wysyłki na podany adres mailowy kodów placementów dla których określone są dodatkowe zdarzenia aktywacja/dezaktywacja. Przycisk z opcją wysyłki kodów jest widoczny tylko jeśli użytkownik zdefiniował dla danego retargetowania dodatkowe zdarzenia aktywacja/dezaktywacja.


Rysunek: Formularz służący do wysyłki dodatkowych skryptów

Możliwe jest pobranie/wysyłka kodu w postaci standardowego skryptu emisyjnego lub w postaci zmodyfikowanej do kodu zliczającego kliknięcia. Kod w postaci do zliczania kliknięć wysyłany jest jeśli użytkownik zaznaczy pole "link aktywacyjny" lub link deaktywacyjny".Zmiany w cappingu PROGRAM EMISJI

Przed zmianami każda kreacja mogła być użyta tylko raz w cappingu PROGRAM EMISJI. Wdrożenie umożliwi definiowanie wielu programów emisji dla jednej kreacji. System nie pozwoli zdefiniować więcej niż jednego programu emisji dla pary placement-kreacja.Kalendarz w widoku właściwości kampanii

W zakładce właściwości kampanii z wdrożeniem wprowadzimy kalendarz służący do definiowania daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika. W celu wyświetlenia kalendarza należy kliknąć na pole z datą rozpoczęcia lub zakończenia kampanii.


Rysunek: Kalendarz w zakładce właściwości kampaniiPoprawiony moduł predykcji

Wdrożona zostanie poprawka w działaniu modułu predykcji dla kampanii i zleceń planowanych w oparciu o inny wskaźnik niż wszystkie emisje. Predykcja będzie wskazywała poprawne wartości niezależnie od wskaźnika planowania, który został wybrany dla kampanii.Sortowanie alfabetyczne wydawców, reklamodawców i agencji w raportach okresowych

Poprawiliśmy sposób sortowania nazw na liście wydawców, reklamodawców i agencji, w przeglądarce Opera, podczas definiowania właściciela raportu okresowego.Uploadowanie nowego pliku o tej samej nazwie w zakładce MEDIA

Rozwiązaliśmy problem związany z wielokrotnym wgrywaniem do kampanii pliku o tej samej nazwie. W takim przypadku system AdOcean zmodyfikuje nazwę nowego pliku. Zapobiegnie to sytuacji, kiedy zastąpienie pliku wpływało na wszystkie kreacje korzystające z poprzednio wgranego pliku.