AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumSkrypty z wyłączoną obsługą cookie

Lista wprowadzanych zmian:
 • Możliwość wyłączenia obsługi cookie w skryptach


Możliwość wyłączenia obsługi cookie w skryptach

W ostatnim czasie branża reklamy internetowej napotkała wiele zmian w regulacjach prawnych. Niektóre z krajów Unii Europejskiej, na przykład Słowenia, wprowadziły regulacje narzucające wydawcom konieczność emisji reklam bez użycia cookie, chyba że użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.

W odpowiedzi na nowo wprowadzone wymagania, dodaliśmy do naszych skryptów nowy parametr, dzięki któremu możliwe jest wyłączenie obsługi cookie przez nasze serwery podczas emisji i monitoringu kreacji reklamowych. Ten parametr nosi nazwę 'nc' (od 'no cookie'), a włączenie/wyłączenie obsługi cookie przebiega w następujący sposób:

 • nc=0 - obsługa cookie jest włączona
 • nc=1 - obsługa cookie jest wyłączona

Przypisanie parametrowi nc wartości innej niż 0 jest interpretowane przez system jako przypisanie wartości 1. Czyli w takim przypadku obsługa cookie pozostaje wyłączona. Jeśli parametr nc w ogóle nie został użyty, obsługa cookie jest włączona - tak, jakby wartość parametru została zdefiniowana jako 0 (nc=0).


UWAGA! Nowy parametr nie został domyślnie dodany do skryptów, obsługa cookie pozostaje domyślnie włączona.


W przypadku potrzeby zastosowania nowego parametru w skryptach, należy samodzielnie zbierać informację o tym, czy dany użytkownik wyraża zgodę na cookie, czy nie. W zależności od decyzji użytkownika powinien zostać użyty standardowy skrypt AdOcean lub skrypt w wersji z wyłączoną obsługą cookie. AdOcean nie bierze udziału w tym procesie, dostarcza tylko rozwiązania pozwalającego na emitowanie/monitorowanie kreacji reklamowych bez użycia cookie.
Uwaga: Jeśli parametr o nazwie nc jest już przez Państwa używany, konieczna będzie zmiana jego nazwy.


Skutki zastosowania skryptów z wyłączoną obsługą cookie

Prosimy zwrócić uwagę na następujące konsekwencje użycia skryptów z wyłączoną obsługą cookie:

 • Użytkownikom nie będą nadawane nowe cookie. Istniejące pliki nie będą więcej czytane ani modyfikowane, jednak nie zostaną też usunięte.
 • Wszystkie wskaźniki oparte na cookie będą miały dla takich skryptów wartość zero - zarówno w interfejsie, jak i raportach (w tym: zasięg, częstotliwość, UC, UCTR, itd.).
 • Większość wskaźników związanych z czasem (Time To Click, Time To Action, itd.) nie będzie obliczana.
 • Nie będzie możliwy pomiar akcji (zarówno post-click, jak i post-view) na stronach reklamodawcy.
 • Część wskaźników zmieni swoje relatywne wielkości, np. wszystkie emisje będą równe emisjom non-cookie, wartość zasięgu będzie niższa.
 • Optymalizacja Best Performing będzie ograniczona do wskaźników, przy których nie jest wykorzystywane cookie.
 • Nie będą działały limity dla wskaźników opartych na cookie.
 • Nie będą działały cappingi ani targetowania wykorzystujące mechanizm oparty o cookie, w tym:
  • Capping na kreacje agresywne
  • Frequency capping
  • Frequency capping (na czas trwania kampanii)
  • Program emisji
  • Procent użytkowników
  • Cluster targeting
  • Retargeting
  • Cappingi globalne

Skrypty emisyjne

Skrypty emisyjne, używane głównie do emisji w innych adserwerach, mogą zostać zmodyfikowane w następujący sposób:

< script type="text/javascript" >< !--
if(location.protocol.substr(0,4)=='http')document.write(unescape('%3C')+'script id="Account.MyFolder.MyPlacement" 
src="'+location.protocol+'//myemitter.adocean.pl/_'+(new Date()).getTime()+'/ad.js?id=r_gKJxjAo6ITaiHApajiTBTLL5ktck7ffx.UClcJmvT.A7/x='
+screen.width+'/y='+screen.height+'/nc=1" type="text/javascript"'+unescape('%3E%3C')+'/script'+unescape('%3E'));
//]]>-->

Wszystkie skrypty dodawane przez system automatycznie, nie będą także obsługiwać cookie, jeśli w skrypcie emisyjnym wartość parametru nc została ustawiona na 1.


Kody placementów

W przypadku kodów placementów, aby całkowicie wykluczyć użycie cookie, należy wyłączyć funkcjonalność Live Ppreview!

< script type="text/javascript" src="//myemitter.adocean.pl/files/js/ado.js">< /script>
< script type="text/javascript">
/* (c)AdOcean 2003-2013 */
	if(typeof ado!=="object"){ado={};ado.config=ado.preview=ado.placement=ado.master=ado.slave=function(){};} 
	ado.config({mode: "old", xml: false, characterEncoding: true});
	ado.preview({enabled: false, emiter: "myemitter.adocean.pl", id: "y6g3tTbLJv6vLRZ.AfyeiXkCPM0gL3CNAik2rwTzhKD.A7"});
< /script>

Parametr nc należy dodać do zwykłego placementu w taki sam sposób, jak w przypadku zmiennej targetowania numerycznego:

< div id="ado-r_gKJxjIo6ITaiHApajiTBTLL5ktck7ffx.UClcJmvT.E7">< /div>
< script type="text/javascript">
/* (c)AdOcean 2003-2013, Account.MyFolder.MyPlacement */
ado.placement({
 id: 'ado-r_gKJxjAo6ITaiHApajiTBTLL5ktck7ffx.UClcJmvT.A7',
 server: 'myemitter.adocean.pl',
 vars: {nc: '1'}
});
< /script>

W przypadku skryptu master:

< !-- start master -->
< script type="text/javascript">
/* (c)AdOcean 2003-2013, MASTER: Account.MyFolder */
ado.master({
 id: 'iWVHDCFjAwIHq3XyBbHYHRiewlIoTJ5nGG6AD_4CEv7.A7',
 server: 'myemitter.adocean.pl',
 vars: {nc: '1'}
});
< /script>
< !-- end master -->

Wszystkie skrypty dodawane przez system automatycznie, nie będą także obsługiwać cookie, jeśli w kodzie placementu wartość parametru nc została ustawiona na 1.


Skrypty zliczające

Może zdarzyć się, że wystąpi potrzeba użycia bezpośrednio skryptów zliczających. Poniżej przedstawiamy dwa przykłady, w jaki sposób należy je zmodyfikować:

< !-- (c) 2000-2013 Gemius SA ver 1.1 Impressions: Account.MyFolder, Order, Creative -->
< script language="javascript1.2" type="text/javascript">< !--
var _gde_paimmvhoeb = new Image(1,1);
_gde_paimmvhoeb.src='http://myhc.hit.gemius.pl/redot.gif?l=8/tstamp='
+(new Date()).getTime()+'/id=.c06aSrZJy7PS54jO6hzFZYTj1NdXqc8T2mZ5TR7ngj.a7
/stparam=paimmvhoeb/nc=1/fastid=fvirydcclzhafdbiovnscodueukl';
//-->< /script>

< !-- (c) 2000-2013 Gemius SA ver 1.1 Clicks: Account/MyFolder/MyPlacement, Order, Creative -->
http://myhc.hit.gemius.pl/hitredir/id=.c06aSrZJy7PS54jO6hzFZYTj1NdXqc8T2mZ5TR7ngj.a7
/stparam=mbpspsrsdw/nc=1/fastid=ggjkbbzaidzoesnurbczyqspfwlw/url=


Makro dla kreacji

Prosimy pamiętać, że wyłączenie obsługi cookie w skryptach wydawcy nie jest wystarczające. Regulacje dotyczą także skryptów reklamodawców i agencji. W związku z tym, dodaliśmy do systemu nowe makro - może ono zostać użyte w kodzie kreacji lub szablonie kreacji w celu uzyskania informacji o ustawieniach parametru nc w kodzie placementu czy skrypcie emisyjnym, który odwołuje się po daną kreację. Dopuszczalne wartości dla nowego makra <%%COOKIE_DISABLED%%> to:

 • jeśli skrypt placementu nie przekazuje informacji o parametrze nc lub jeśli wartość parametru została ustawiona jako nc=0, makro <%%COOKIE_DISABLED%%> zwróci 0
 • jeśli skrypt placementu przekazuje nc=1 (lub każdą inną wartość inna niż 0), wtedy makro <%%COOKIE_DISABLED%%> zwróci 1

Dzięki zastosowaniu tego makra, mają Państwo możliwość używania w kreacjach skryptów zliczających z zewnętrznych systemów w wersji z wyłączoną obsługą cookie (oczywiście ten drugi system także musi dostarczyć rozwiązanie wyłączające obsługę cookie).

Poniższe przykłady pokazują w jaki sposób makro może zostać użyte w skryptach gemiusDirectEffect (gDE), aby wyłączyć w nich obsługę cookie:

< !-- (c) 2000-2013 Gemius SA version 2.0: /testplacement, mycreative -->
< script language="javascript1.2" type="text/javascript"> //< ![CDATA[
document.write('< scr'+'ipt src="http://my.adocean.pl/_'+(new Date()).getTime()+
'/ad.js?id=X1NBDgu3vLF02uFDALBRw1vExDFePdtSnftRPhTHkY..L7/nc=<%%COOKIE_DISABLED%%>/redir=" language="javascript">');
//]]>< /script>

< !-- (c) 2000-2013 Gemius SA version 2.0 Impressions: campaign: cookieless, placement: /testplacement CAMP.START-CAMP.END, creative: mycreative -->
< script language="javascript1.2" type="text/javascript"> //< ![CDATA[
_gde_vnqjimigiz = new Image(1,1);
_gde_vnqjimigiz.src='http://gde-default.hit.gemius.pl/_'+(new Date()).getTime()+
'/redot.gif?id=Xqg6Dz8NC_zZufKtptB.YnXoP1hBBHry37j4BENSC9r.j7/nc=<%%COOKIE_DISABLED%%>/fastid=exivqsxxrlcbwnminokywsolaimo/stparam=vnqjimigiz'; //]]>
< /script> 

< !-- (c) 2000-2013 Gemius SA version 2.0 Clicks clickTag: campaign: cookieless, placement: /testplacement CAMP.START-CAMP.END, creative: mycreative -->
http://gde-default.hit.gemius.pl/hitredir/id=Xqg6Dz8NC_zZufKtptB.YnNSC9r.j7/nc=<%%COOKIE_DISABLED%%>/fastid=mazwgncfdmwxxtjlbwqpuaidyimc/stparam=sohqljsksu/url=http://landingpage.mycampaignsite.com

Makro pozwalające na dostarczenie zewnętrznego skryptu zliczającego w odpowiedniej wersji może zostać użyte praktycznie w każdym kodzie kreacji:

if(<%%COOKIE_DISABLED%%>==1){
 // tu należy wkleić skrypt, który nie obsługuje cookie
}else{
 // tu należy wkleić skrypt, który zezwala na obsługę cookie
}

Prosimy o kontakt bezpośrednio z reklamodawcami i agencjami, aby dowiedzieć się, czy w ich adsewerach dostępne są skrypty z wyłączoną obsługą cookie.